Nasze atuty

Nasze atuty

Doświadczenie
15 lat aktywnego rozwoju
Własne laboratorium 
Laboratorium Kontrole jakości 
Protokole zgodności  
Zgodność z wymogami RAL
Współpraca 
Sprzedaż detaliczna i hurtowa 

Opinie klientów

Opinie klientów

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROT 

Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość może 
w terminie 14 dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy Sprzedawcy albo adres poczty elektronicznej 
soloventex@gmail.com 
oświadczenia o zwrocie przed jego upływem.

Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny tutaj

Za pośrednictwem Sklepu sprzedawane są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W stosunku do takich rzeczy zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Informacja o braku prawa odstąpienia od umowy z ww. przyczyny jest każdorazowo zawarta w opisie produktu wykonywanego na zamówienie.

Za pośrednictwem Sklepu sprzedawane są również rzeczy dostarczane w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W stosunku do takich rzeczy zgodnie art. art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu rzeczy. Informacja o braku prawa odstąpienia od umowy z ww. przyczyny jest każdorazowo zawarta w opisie produktu.

Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

REKLAMACJE i GWARANCJA

Klient ma prawo skorzystać z przysługującego prawa złożenia reklamacji z tytułu Gwarancji Producenta czy też rękojmi za wady rzeczy wynikającej z Kodeksu Cywilnego. 

Zastrzeżenia co do sposobu działania sklepu czy też produktów należy zgłaszać w formie pisemnej do Biura Obsługi w siedzibie SOLOVENTEX Sp. z o.o. ul. Gęsia 8/201, 31-535 Kraków 

Aby rozpocząć procedurę reklamacyjną należy uzupełnić formularz zawierający:

·         dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres email)

·         opis usterki/wady wraz precyzyjnym miejscem jej wystąpienia

Wypełniony dokument wraz z dowodem zakupu (np. kopia faktury) i kompletnym produktem należy przesłać do Biura Obsługi w siedzibie SOLOVENTEX Sp. z o.o. ul. Krzywda 1/216, 30-710 Kraków 

Reklamacje należy zawsze składać bezpośrednio w Punkcie zakupu tj. w sklepie stacjonarnym lub w przypadku zakupu na odległość np. przez internet, należy kontaktować się z Biurem Obsługi

Gwarancji nie podlegają przetarcia i uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania produktu, jak i zniszczenia nieprawidłową pielęgnacją czy użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. 

Zgodnie z obowiązującym prawem Producent ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne wyrobu np. wady ukryte lub niedotrzymanie stabilność zadanego ucisku do 6 miesięcy.

Jakakolwiek ingerencja w produkt np. wycięcie metki lub samodzielna naprawa - powoduje utratę gwarancji.

Reklamacje rozpatrywane są przez Dział Jakości SOLOVENTEX na Ukrainie. 

Istnieje możliwość wykonania odpłatnych napraw produktu lub zmiany jego wykończenia np. wymiana ściągacza silikonowego. Koszt usługi ustalany jest indywidualnie a naprawa ma miejsce po zaakceptowaniu przez Kupującego wszelkich kosztów i terminu realizacji. 

Dział Reklamacji udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia wraz z kompletem dokumentów.  

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie będą wystarczały do pełnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca odpowiadając na taką reklamację wskaże składającemu reklamację elementy niezbędne do uruchomienia procedury reklamacyjnej. 

Sprzedawca odpowiada na reklamację w takiej formie, w jakiej została ona do niego skierowana, chyba, że Klient wyraźnie zażąda innej formy odpowiedzi.