Nasze atuty

Nasze atuty

Doświadczenie
15 lat aktywnego rozwoju
Własne laboratorium 
Laboratorium Kontrole jakości 
Protokole zgodności  
Zgodność z wymogami RAL
Współpraca 
Sprzedaż detaliczna i hurtowa 

Opinie klientów

Opinie klientów

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych jest firma SOLOVENTEX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Gęsia 8/201, 31-535 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000572071, dla której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 6751522222, REGON: 362284037, adres poczty elektronicznej: info@soloventex.pl.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2.Dane  osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

1.4. Dane Usługobiorcy lub Klienta są wykorzystywane do celów związanych z działaniem Sklepu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Usługobiorcą lub Klientem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Klienta, do dopasowania treści strony do preferencji Usługobiorcy lub Klienta, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych.

1.5. Dane osobowe gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 1.4. to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego. W przypadku Firm składających zamówienia są to dodatkowo: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy.

1.6. Jeżeli Usługobiorca lub Klient wyraził zgodę, Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej o interesujących ofertach, promocjach, rabatach, nowościach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe.

1.7. Usługobiorca lub Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu.

1.8. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

1.9. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z SOLOVENTEX sp. z o.o w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, to jest na przykład firmom kurierskim czy też podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne oraz księgowe, a także odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

1.10. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

1.11. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z Administratorem pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

1.12. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania Umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
1.13. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorca lub Klient może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. PLIKI COOKIES
2.1. Sklep Internetowy Soloventex.pl używa niewielkich plików zwanych Cookies – są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona.
Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Administrator może wykorzystywać dane zawarte w plikach Cookies w celu:

  •     dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika;
  •     przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników - umożliwia to dostosowanie zawartości i wyglądu Sklepu do panujących trendów oraz do oceny popularności strony;
  •     możliwości logowania do Sklepu;
  •     utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie Sklepu.

2.3. Sklep stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe i przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Sklepu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe z kolei przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2.4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.