Nasze atuty

Nasze atuty

Doświadczenie
15 lat aktywnego rozwoju
Własne laboratorium 
Laboratorium Kontrole jakości 
Protokole zgodności  
Zgodność z wymogami RAL
Współpraca 
Sprzedaż detaliczna i hurtowa 

Opinie klientów

Opinie klientów

Regulamin sklepu internetowego www.soloventex.pl 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Wszystkie produkty oferowane w www.soloventex.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Sklep internetowy nie prowadzi refundacji wyrobów medycznych

2. DEFENICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Sprzedawca –  SOLOVENTEX Sp. z o.o. ul.Gęsia 8/201, 31-535 Kraków, nr NIP: 6751522222 oraz REGON: 362284037;

 • Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej:  www.soloventex.pl;

 • Klient – użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;

 • Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

 • Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta;

 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;

 • Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Dane podawane przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Sklepu nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz innych składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Informacje dotyczące produktów znajdujących się w www.soloventex.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.

Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego produktu.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

Produkty dostępne w Sklepie internetowym są wyrobami medycznymi, których prawidłowy dobór wymaga konsultacji z lekarzem specjalistą. Dotyczy to m.in. dobru klasy kompresji oraz rozmiaru wyrobów uciskowych. Sprzedawca nie świadczy usług medycznych w tym porad specjalistycznych.

Produkty wysyłane są zgodnie ze stanami magazynowymi Sprzedawcy. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dostępność towarów była jak najczęściej aktualizowana. Sprzedawca ma jednak prawo do wysyłania towarów z opóźnieniem, o czym Klient będzie informowany. Klient ma wówczas możliwość rezygnacji z dokonania transakcji. Średni okres realizacji wraz z dostarczeniem do klienta to 2/3 dni robocze. W przypadku braku produktu na magazynie czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących w szczególności do określenia:

 • adresu dostawy,
 • sposobu dostawy,
 • sposobu dokonania płatności za towar,
 • rodzaju rachunku – faktura VAT,
 • adresu e-mail,
 • numeru telefonu.

Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sprzedawca może nie przyjąć do realizacji zamówień, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o powyższych przyczynach.

Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar jest niedostępny, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

ZAPŁATA CENY

Sprzedawca honoruje następujące formy płatności:

 • przelew (przedpłata) – na rachunek bankowy Sprzedawcy 
 • Bank Pekao SA nr konta: 23 1010 0071 2222 6751 5222 2200
 • płatność on-line za pośrednictwem systemu przelewy24.pl (informujemy, że przy korzystaniu z płatności pobierana jest prowizja w wysokości 3% kwoty dokonywanej płatności)
 • kartą kredytową/płatniczą 
 • za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS

Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika. Przesyłki są dostarczane przeważnie następnego dnia roboczego od dnia nadania. 

DOSTAWA

 • Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta.
 • Zamówiony towar będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta.
 • Koszt dostawy zostanie każdorazowo wskazany podczas składania zamówienia w Sklepie.
 • Standardowy czas realizacji dostawy wynosi 2/3 dni robocze od chwili przyjęcia zamówienia z wyłączeniem sobót i niedziel.
 • O konkretnym terminie dostawy w przypadkach opóźnień wynikających z przyczyn niezależnych, gdy termin realizacji przekroczy 3 dni Klient jest informowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń należy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy 

Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy Sprzedawcy albo adres poczty elektronicznej info@soloventex.pl Sprzedawcy, oświadczenia przed jego upływem.

Za pośrednictwem Sklepu sprzedawane są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W stosunku do takich rzeczy zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Informacja o braku prawa odstąpienia od umowy z ww. przyczyny jest każdorazowo zawarta w opisie produktu wykonywanego na zamówienie.

Za pośrednictwem Sklepu sprzedawane są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W stosunku do takich rzeczy zgodnie art. art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu rzeczy. Informacja o braku prawa odstąpienia od umowy z ww. przyczyny jest każdorazowo zawarta w opisie produktu.

Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz Formularz odstąpienia od umowy są dostępne [tutaj]

Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

Reklamacje

Klient ma prawo skorzystać z rękojmi za wady rzeczy lub z gwarancji udzielonej przez producenta. Skorzystanie z jednego z uprawnień nie wyłącza skorzystania z drugiego.

Klient może składać reklamacje dotyczące wad sprzedanych produktów oraz działania Sklepu:

 • pocztą elektroniczną na adres info@soloventex.pl w formie pisemnej na adres –  SOLOVENTEX Sp. z o.o. ul.Gęsia 8, 31-535 Kraków,
 • W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji w treści reklamacji prosimy wskazać:
 •          imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
 •         datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji (złożenia zamówienia w sklepie lub numer faktury VAT),
 •         przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
 •        wskazanie przyczyny składania reklamacji w tym okoliczności stwierdzenia wady

Sprzedawca udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie będą wystarczały do pełnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca odpowiadając na taką reklamację wskaże składającemu reklamację elementy niezbędne do jej pełnego rozpatrzenia.

Sprzedawca odpowiada na reklamację w takiej formie, w jakiej została ona do niego skierowana, chyba, że Klient wyraźnie zażąda innej formy odpowiedzi.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.). Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych

Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia: 22.03.2021r.